Storitve

Opravljamo predvsem naslednje storitve:
 • vodenje temeljnih poslovnih knjig
 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja)
 • izdelava davčnega obračuna
 • medletno obveščanje o poslovnih rezultatih
 • obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
 • obračun socialnih prispevkov zavezanca
 • obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, najemnine
 • vodenje evidenc blagajniškega poslovanja
 • vodenje registra osnovnih sredstev, obračun amortizacije
 • obračun DDV
 • obračun zamudnih obresti
 • izdelava vseh zakonsko določenih poročil in statistik (Banka Slovenije, AJPES, Statistični urad RS…)
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • priprava obveznih in neobveznih pobotov
 • izterjava, priprava opominov, vlaganje elektronskih izvršb
 • fakturiranje
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih
 • druge računovodske in svetovalne storitve ter poročila na željo strank
Možen prevzem dokumentacije na sedežu naročnika.